Program Prosument

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził warunki programu „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii –Prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (część 4)”. Program prosument w latach 2014-2020 będzie wspierał budowę małych instalacji produkujących na własne potrzeby energię, pochodzącej z odnawialnych źródeł. Ma także na celu promowanie nowych technologii OZE oraz podniesienie świadomości ekologicznej prosumentów. Nowa inicjatywa stanowi kontynuację i rozszerzenie programu dopłat na zakup kolektorów słonecznych.
Program dopłat będzie wspierał zakup oraz montaż instalacji i mikroinstalacji OZE do produkcji ciepła i/lub energii elektrycznej w domach mieszkalnych. Będzie także uwzględniona możliwość wymiany istniejących instalacji na bardziej wydajne i ekologiczne.

Wspierane będą instalacje wykorzystujące:

 • systemy o mocy cieplnej do 300 kWt – pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz źródła ciepła opalone biomasą
 • instalacje o mocy elektrycznej do 40 kWe – elektrownie wiatrowe, systemy mikrokogeneracyjne, systemy fotowoltaiczne oraz mikrobiogazownie

Beneficjentem dotacji do kredytów będą:

 • osoby fizyczne
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • jednostki samorządu terytorialnego

Zasady udzielania dofinansowania:

 • okres finansowania (kredyt/pożyczka) wyniesie 15 lat
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu 1%
 • zostanie określony jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji
 • maksymalna koszt kwalifikowany będzie wynosił od 100 do 450 tyś zł (będzie zależny od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia
 • dopłata w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.)

Sam program będzie wdrożony na trzy sposoby: za pośrednictwem banków, za pośrednictwem WFOŚiGW oraz dla jednostek samorządu terytorialnego (jst).

Początkowo program zostanie uruchomiony jako pilotaż , na który zostanie przeznaczonych 300 mln zł.
Zgodnie z harmonogramem projektu, ogłoszenie naboru wniosków dla jst i WFOŚiGW będzie miało miejsce w II kwartale a dla banków W III kwartale 2014 r.

Budżet programu wynosi 600 mln zł

Więcej informacji można znaleźć – Program Priorytetowy – Prosument z dnia 27.03.2014