Kolektory słoneczne dofinansowanie

W lipcu 2010 został uruchomiony program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) dopłat do zakupu i montażu zestawów kolektorów słonecznych. Ideą programu jest propagowanie wykorzystania źródeł odnawialnych do produkcji ciepła w gospodarstwie domowym.

Projekt dofinansowania do kolektorów słonecznych zwiększy świadomość społeczną na temat odnawialnych źródeł energii i ekologicznych aspektów stosowania solarów.

Dofinansowanie z NFOŚiGW wynosi do 45% kosztów kwalifikowanych (2500 zł razy całkowita powierzchnia kolektorów słonecznych) . Dofinansowany zestaw może służyć do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz do wspomagania ogrzewania centralnego. O dotację ubiegać się mogą osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym (tj. własność, współwłasność, wieczyste użytkowanie, dzierżawa, użytkowanie, najem) oraz wspólnoty mieszkaniowe (budynki wspólnot nie mogą być podłączone do miejskiej sieci cieplnej). Budynek, w którym ma zostać zamontowany kolektor słoneczny, nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej na powierzchni większej niż 50% powierzchni całkowitej budynku (w przypadku gdy budynek służy do tego celu w części mniejszej niż 50% koszty dofinansowania pomniejszone są proporcjonalnie – ta sama zasada dotyczy budynków przeznaczonych pod wynajem). Ważne jest to by efekt dofinansowania nie był wykorzystywany w działalności gospodarczej.
Dofinansowanie jest udzielana tylko w formie dopłaty do kredytu, więc nie ma możliwości otrzymania pieniędzy na instalacje bez podpisania umowy kredytowej w jednym z banków które współpracują z NFOŚiGW.

Wartość kredytu z dotacją wynosi 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji, przy czym maksymalny koszt kwalifikowany do dofinansowania oblicza się mnożąc powierzchnię całkowitą kolektorów [m2] przez 2 500 zł/m2, iloczyn stanowi górną granicą podstawy do obliczenia dotacji. Kiedy jednak cena zakupu i montażu systemu solarnego nie przekracza tej kwoty, wtedy dotację można otrzymać do całej inwestycji. Koszty kwalifikowane można wykorzystać na:

•  sporządzenie projektu budowlano – wykonawczego,
•  zakup:
•  kolektorów słonecznych,
•  zasobnika ciepłej wody użytkowej,
•  automatyki,
•  aparatury pomiarowej i instalacji,
•  ciepłomierza
•  montaż zestawu.

Kwota kredytu może być wyższa od kosztów kwalifikowanych. Jednak dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia. Kredyt jest realizowany w formie bezpośredniego przelewu na konto instalatora czy sprzedawcy zestawu na podstawie rachunków przedstawionych w banku po zakończeniu inwestycji (możliwe jest uruchamianie kredytu z dotacją w transzach). Klient więc nie musi wykładać swoich pieniędzy. Korzysta z kredytu, który w 45% zostanie spłacony dotacją. Po dostarczeniu do banku protokołu odbioru instalacji solarnej bank ma dwa miesiące na wystąpienie do NFOŚiGW o wypłatę dotacji. Część nie pokrytą przez dotację można spłacić jednorazowo przed zakończeniem umowy kredytowej bez dodatkowych kosztów i prowizji. Ważne, jest to że od udzielonej dotacji należy zapłacić podatek dochodowy.

Obok wyżej wymienionych warunków by uzyskać dofinansowanie należy spełnić:

•  dostawca kolektorów słonecznych musi legitymować się aktualnym certyfikatem zgodności z PN EN-12975-2 lub nie starszym niż 5    lat europejskim certyfikatem „SOLAR KEYMARK”,
•  jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2500 zł/ m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego,
•  budynek nie może być zasilany w energię cieplną z miejskiej sieci cieplnej,
•  instalację może wykonać osoba legitymująca się odpowiednimi uprawnieniami.